نرم افزار اندازه گیری مستقیمی(مقدار عدم مستقیمی) نوشته شده با نرم افزار اکسل