حل یک مثال عددی با روش تاگوچی در ماشینکاری وایرکات با نرم افزار مینی تب (Minitab)